Algemene voorwaarden

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

 • "Jij Design": Jij Design, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Tilburg onder nummer 18089671.
 • "De Klant": (de potentiële) afnemer van zaken en/of diensten van Jij Design.

Artikel 1. Algemeen

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten, alsmede alle geleverde producten en diensten, geleverd door Jij Design, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen is.
 2. De toepasselijkheid van enige algemene specifieke voorwaarden of bedingen van de Klant wordt door Jij Design uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 3. Alle prijzen worden aangegeven in Euro’s (€), inclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen die door de Nederlandse overheid worden opgelegd.
 4. Jij Design is niet aansprakelijk, noch op grond van de wet, noch uit Overeenkomst, voor zogenaamde gevolgschade die de Klant of een derde ter zake van (in het gebruik van) de Producten mocht lijden. Hieronder is mede begrepen winstverlies, bedrijfsschade, verlies van gegevens en immateriële schade.
 5. Afwijkingen van en aanvullingen op enige bepaling in een Overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden gelden slechts, indien zij schriftelijk door Jij Design zijn vastgelegd en hebben alleen betrekking op de betreffende Overeenkomst.
 6. Jij Design behoudt zich het recht voor deze voorwaarden tussentijds te wijzigen.

Artikel 2. Aanbiedingen en Offertes

 1. Jij Design is slechts aan een offerte gebonden indien de ongewijzigde aanvaarding hiervan door de Klant schriftelijk binnen 8 dagen wordt bevestigd, tenzij anders op de offerte/overeenkomst vermeld.
 2. Alle afbeeldingen, tekeningen en gegevens op de website, in folders en in brochures worden met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Geringe afwijkingen in de door Jij Design verstrekte gegevens zijn toelaatbaar voorzover zij niet uitmonden in een door Jij Design te verrichten wezenlijk andere prestatie.

Artikel 3. Overeenkomst

 1. De Klant is in alle gevallen aan de overeenkomst gebonden. Ook indien deze mondeling of per e- mail wordt overeengekomen.
 2. Jij Design behoud zich het recht bestellingen of opdrachten zonder opgaaf van reden niet te accepteren, of slechts onder afwijkende voorwaarden. Als de opdracht slechts onder afwijkende voorwaarden kan worden uitgevoerd heeft de Klant het recht de opdracht kosteloos te annuleren.
 3. Indien en voorzover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist c.q. toelaat, heeft Jij Design het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

Artikel 4. Levertijd

 1. Alle door Jij Design genoemde (leverings)termijnen worden bij benadering gegeven en zijn vastgesteld op grond van de gegevens en omstandigheden die bij het aangaan van de overeenkomst aan Jij Design bekend waren. Opgegeven leveringstermijnen zijn nooit te beschouwen als een definitieve termijn. Indien een wijziging in de gegevens en/of omstandigheden, ongeacht de voorzienbaarheid daarvan, vertraging tot gevolg heeft, wordt de leveringsdatum dienovereenkomstig verlaat. Bij niet tijdige levering dient Jij Design schriftelijk in gebreke te worden gesteld, waarbij haar nog een redelijke termijn tot levering moet worden geboden.
 2. Overschrijding van de door Jij Design opgegeven leveringstermijnen, door welke oorzaak dan ook, geeft de Klant nooit recht op schadevergoeding of niet-nakoming van enige op hem rustende verplichting uit de desbetreffende overeenkomst dan wel een daarmee samenhangende overeenkomst.
 3. In geval Jij Design de order geheel of gedeeltelijk ontbindt is zij gerechtigd het onbetaald gebleven deel van het geleverde terug te nemen. Ontbinding en/of terugname laat het recht van Jij Design op schadevergoeding onverlet. door hem worden afgenomen, dan worden de goederen te zijner beschikking opgeslagen voor zijn rekening en risico.
 4. Bij overschrijding van de maximale levertijd van 30 werkdagen heeft u het recht de overeenkomst kosteloos te ontbinden. Hiervoor dient u een e-mail, fax of brief aan Jij Design te sturen. Eventuele betalingen worden in dat geval binnen 30 werkdagen na de kennisgeving aan u geretourneerd.

Artikel 5. Wijziging van de Overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichte werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
 2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Jij Design zal de Klant zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte brengen.
 3. Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en / of kwalitatieve consequenties heeft, zal Jij Design de Klant hierover tevoren inlichten. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal Jij Design daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium ten gevolge heeft.
 4. In afwijking van lid 3 zal Jij Design geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan Jij Design kunnen worden toegerekend.

Artikel 6. Opzegging/Ontbinding

 1. In geval van tussentijdse opzegging heeft Jij Design naast vergoeding van de gemaakte kosten recht op een naar redelijkheid vast te stellen deel van de totale vergoeding, met inachtneming van de reeds verrichte werkzaamheden en het voordeel dat de Klant daarvan heeft.
 2. De vorderingen van Jij Design op de Klant zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen:
  - indien na het sluiten van de overeenkomst aan Jij Design ter kennis gekomen omstandigheden Jij Design goede grond geven te vrezen dat de Klant niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;
  - indien Jij Design de Klant bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is.
 3. In de hierboven genoemde gevallen is Jij Design bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst te beëindigen, één en ander onverminderd het recht van Jij Design schadevergoeding te vorderen.

Artikel 7. Afkoelingsperiode

 1. Nadat de klant het door hem/haar bestelde product heeft ontvangen, heeft de klant het recht om binnen veertien (14) werkdagen na de ontvangst van dit product, de onderliggende overeenkomst met Jij Design te ontbinden. De klant hoeft hiervoor geen reden op te geven.
 2. Indien de klant de overeenkomst ingevolge artikel 7.1 van deze voorwaarden wenst te ontbinden, dient de klant dit schriftelijk (via e-mail, of brief) aan Jij Design te melden. Alleen onbeschadigde producten kunnen worden teruggenomen. De klant dient het product - na overleg met Jij Design - te sturen naar een door Jij Design vastgesteld retouradres. Dit dient te gebeuren in de originele verpakking, of andere verpakking waarin de producten niet zullen beschadigen. De klant dient zelf de kosten van en het risico voor het verzenden te dragen.
 3. Indien de klant reeds enige betalingen heeft verricht op het moment dat de klant de overeenkomst met Jij Design ingevolge artikel 7.1. en 7.2 van deze Koopvoorwaarden heeft herroepen, zal Jij Design deze betalingen binnen veertien (14) werkdagen nadat Jij Design het door de klant geretourneerde product heeft ontvangen, aan de klant terugbetalen.
 4. Jij Design behoudt het recht om geretourneerde producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het reeds betaalde bedrag te crediteren, wanneer het vermoeden bestaat dat het product reeds is gebruikt of door de schuld van de klant (anders dan die van Jij Design of de leverancier van het product) is beschadigd.
 5. Indien een product wordt geretourneerd dat naar het oordeel van Jij Design schade heeft opgelopen die aan een handeling of nalatigheid van de klant te wijten is of anderszins voor risico van de klant komt, zal Jij Design de klant hiervan schriftelijk (via brief of e-mail) in kennis stellen. Jij Design heeft het recht om de waardevermindering van het product als gevolg van deze schade van het aan de klant terug te betalen bedrag in te houden.

Artikel 8. Uitvoering

 1. Jij Design zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 2. Indien geen vaste prijs wordt overeengekomen, zal de vergoeding worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. De vergoeding wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Jij Design, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.

Artikel 9. Vergoeding

 1. Voor aanbiedingen en overeenkomsten waarin een vaste prijs wordt aangeboden of overeengekomen geldt lid 2 van dit artikel. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, geldt lid 3 van dit artikel.
 2. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vaste prijs overeenkomen. De vaste prijs is inclusief BTW, reisuren, reis - en verblijfskosten.
 3. Eventuele kostenramingen zijn inclusief BTW, reisuren, reis- en verblijfskosten. Bij opdrachten met een looptijd van meer dan 1 maand zullen de verschuldigde kosten maandelijks in rekening worden gebracht.

Artikel 10. Betaling

 1. Indien niet uitdrukkelijk anders is overeengekomen geschiedt de levering uitsluitend bij vooruitbetaling.
 2. Als de Klant een factuur van Jij Design niet binnen 14 dagen na betalingstermijn betaald heeft, is de Klant in verzuim. In dat geval zijn alle vorderingen, uit welke hoofde dan ook van Jij Design op de Klant onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 11. Garantie

 1. De garantie is vastgesteld volgens het toepasselijk recht, waarbij Jij Design in geval van gebreken de producten desgewenst eerst omruilt. Als het omgeruilde product eveneens gebreken vertoont, kunt u de producten retourneren tegen restitutie van het volledige aankoopbedrag (exclusief verzendkosten). Zie ook Artikel. 7

Artikel 12. Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle aan de Klant geleverde goederen blijven eigendom van Jij Design tot het moment van volledige betaling van alle bedragen, met inbegrip van kosten die de Klant verschuldigd is voor de krachtens overeenkomst geleverde of te leveren goederen of verrichtte of nog te verrichten diensten, alsmede ter zake van vorderingen wegens het tekortschieten in de nakoming van genoemde overeenkomst.
 2. De Klant is gehouden voor zorgvuldige behandeling van de goederen zorg te dragen en mist het recht de geleverde goederen anders dan na schriftelijke toestemming van Jij Design, te bezwaren en/of te belenen en/of hierop (stil) pandrecht te vestigen, zolang de Klant niet volledig aan zijn verplichtingen jegens Jij Design heeft voldaan.
 3. Ingeval Jij Design de order geheel of gedeeltelijk ontbindt is zij gerechtigd het onbetaald gebleven deel van het geleverde terug te nemen. Ontbinding en/of terugname laat het recht van Jij Design op schadevergoeding onverlet. door hem worden afgenomen, dan worden de goederen te zijner beschikking opgeslagen voor zijn rekening en risico.

Artikel 13. Overmacht

 1. Indien Jij Design door overmacht niet aan haar verplichtingen tegenover de Klant kan voldoen, wordt de nakoming van die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachttoestand.
 2. Ingeval van overmacht heeft de Klant geen recht op enige (schade-)vergoeding, ook niet als Jij Design als gevolg van de overmacht enig voordeel mocht hebben.
 3. Jij Design zal de Klant zo spoedig mogelijk van een (dreigende) overmacht op de hoogte stellen.

Artikel 14. Gebreken; Klachttermijn

 1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de Klant binnen acht dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen dertig dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan Jij Design.
 2. Indien een klacht gegrond is zal Jij Design de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij anders overeengekomen.

Artikel 15. Toepasselijk recht

 1. Op elke overeenkomst tussen Jij Design en de Klant is Nederlands recht van toepassing.